top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

   1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder voorstel, offerte en overeenkomst tussen ‘Daphne van Maris Coaching & Training’ hierna te noemen: ‘Daphne van Maris’, en een Opdrachtgever waarop ‘Daphne van Maris’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2 Indien ‘Daphne van Maris’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘Daphne van Maris’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

   2. Voorstel, offertes

2.1 Alle voorstellen en offertes van ‘Daphne van Maris’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het voorstel altijd na 30 dagen.

2.2 Iedere opdracht wordt bevestigd door middel van een akkoord op de offerte. Pas nadat de offerte ondertekend retour is ontvangen door ‘Daphne van Maris’ en opdrachtgever anderzijds schriftelijk aangeeft akkoord te zijn, gaat de opdracht in. 

2.3 ‘Daphne van Maris’ kan niet aan zijn voorstellen of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de voorstellen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 

   3. Opdracht

3.1 De overeenkomst tussen ‘Daphne van Maris’ en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 ‘Daphne van Maris’ zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

   4. Ontbinden of aanpassen opdracht

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

4.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waar toe hij jegens ‘Daphne van Maris’ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ‘Daphne van Maris’ daardoor direct of indirect ontstaan
 

   5. Annuleren of verplaatsen afspraak 

5.1 Bij annulering van een afspraak dient dit minimaal 24 uur van te voren gedaan te worden door ‘opdrachtgever’. Indien korter dan 24 uur geleden, is ‘Daphne van Maris’ gerechtigd de kosten van de gehuurde locatie in rekening te brengen. 

5.2 Annulering van een opdracht dient telefonisch, per sms, per Whatsapp of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als ‘Daphne van Maris’ ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van het annuleringsbericht.

5.3 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject: Indien de annulering plaatsvindt binnen één week voor aanvang van het de eerste sessie van het traject, is de Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd aan ‘Daphne van Maris’. Tevens is artikel 5.2 van toepassing.

   6. Geheimhouding & Privacy

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 De persoonlijke gegevens die ‘Daphne van Maris’ via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zie ook de privacy verklaring, opgenomen op de website. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. ‘Daphne van Maris’ houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

   7. Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtgever respecteert het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer ontwikkelde trainingen, documenten, hand-outs, oefeningen en andere zaken die Opdrachtnemer heeft ontwikkeld niet gebruiken, bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken of op een andere manier verspreiden, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Opdrachtnemer.

   8. Indentiteit - Daphne van Maris Coaching & Training

Daphne van Maris Coaching & Training

Amsterdam

+31613624598

contact@daphnevanmaris.nl

KVK: 89948823

 

bottom of page